Mẫu bài thu hoạch sau 4 năm làm theo lới Bác

Mẫu bài thu hoạch sau 4 năm làm theo lới Bác
BÀI THU HOẠCH ( Qua 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo Đức Hồ Chí Minh )

Các bạn tham khảo mẫu bài thu hoạch:

ĐẢNG BỘ                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ :

           

BÀI THU HOẠCH

( Qua 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo Đức Hồ Chí Minh )

 

Họ và tên :

Chức vụ :

Đơn vị công tác :

1. Nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

 Sự cần thiết học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

 Những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức thường xuyên học tập và noi theo:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm:

Tiết kiệm sức lao động. Tức là phải tổ chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao năng suất lao động, “1 người làm bằng 2, 3 người”.

 Tiết kiệm thời giờ: “Thời giờ tức là tiền bạc”; “Một tấc bóng là một thước vàng”. “Ai đưa vàng bạc vứt đi, là người điên rồ. Thì ai người khác.

            Tiết kiệm tiền của. Phải tiết kiệm tiền của của Nhà nước đưa thời giờ vứt đi, là người ngu dại”. Tiết kiệm thời giờ của mình và tiết kiệm thời giờ của, của nhân dân và của chính mình. Việc này liên quan tới tiết kiệm sức người, tiết kiệm thời giờ.

            Đối với bản thân là đảng viên về hưu tôi cần phải có trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ biết thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác, không ngừng cống hiến mình cho sự nghiệp cách  mạng ở đia phương.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh”, trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau:

Cách mạng cần có Đảng. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”

– Cách mạng Việt Nam “trước hết phải có Đảng cách mệnh”. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. “Chủ nghĩa” mà Người đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác – Lênin.

– Học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin như sau:

 Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu các nguyên tắc chủ yếu là:

- Nguyên tắc tập trung dân chủ.

-  Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

-  Nguyên tắc tự phê bình và phê bình

-  Kỷ luật nghiêm minh, tự giác

- Đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức là văn minh”

– Xây dựng Đảng về mặt đạo đức là một nội dung đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự phát triển rất cơ bản và sáng tạo của Hồ Chí Minh đối với học thuyết của V.I.Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Để Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”, phải quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng.

Yêu cầu về phẩm chất, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên gồm:

+ Suốt đời phấn đấu lý sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

+ Tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng.

+ Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết.

+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

+ Có đời tư trong sáng; là một tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo.

 Yêu cầu về năng lực (tài) của cán bộ, đảng viên gồm:

+ Có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân.

+ Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

+ Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.

+ Phải có phong cách tốt, sâu sát, tỉ mỉ.

Tăng cưởng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân

– Đảng ta gắn bó với dân vì “Đảng là con nòi của nhân dân”; mục đích của Đảng là “Đoàn kết toàn dân phụng sự Tổ quốc”.

– Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Mỗi đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân, chứ không phải “dán lên trán hai chữ cộng sản” là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục.

– Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân; phải  “… không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

– Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

 Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn

– Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn bản thân Đảng là yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

– Trong điều kiện cách mạng chuyển sang giai đoạn mới càng cần quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; là “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng…”.

– Đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn trên những nội dung sau đây:

            Đối với bản thân là đảng viên tôi cần phải tự hoàn thiện đổi mới, rèn luyện tư cách phẩm chất của một người đảng viên, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng đến quần chúng nhân dân và tích cực đóng góp cho chi bộ hoàn thành cho công tác ở địa phương mà Đảng và nhân dân giao phó.

2.Ý nghĩa tầm quan trọng của của cuộc vận động :

Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

            3. Nghững kết quả cụ thể trong việc học tập làm theo tấ gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân:

-  Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống: là đảng viên về hưu tôi luôn luôn gương mẫu trước thế hệ trẻ, trước nhân dân; không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức xứng đáng là người đảng viên; có đời tư trong sang, lối sống giản dị, lành mạnh là tấm gương để lớp trẻ noi theo.

- Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc :

Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sang tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức.

 - Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

+ Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; thẳng thắn, trung thực bảo vệ công việc, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm…..

+ Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã thân ái với đồng nghiệp, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên; kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, nó nhiều làm ít; luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan.

- Ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình:

 + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.

 + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

- Giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống của đảng viên, chống bệnh quan liêu, tiết kiệm không lãng phí thời gian và tiền của Nhà nước; biết đặc lợi ích của tập thể, của đống chí, đồng nghiệp và nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân.

- Luôn luôn gương mẫu trước gia đình, giao dục các thành viên trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống ở xóm làng; tích cực xây dựng gia đình văn hóa.

4. Qua 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân tôi nhận thấy như sau :

Tham gia chưa đầy đủ các phong trào của hội cựu chiến binh của ấp. Nguyên nhân tuổi cao, sức yếu.  

5. * Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống củabản thân theotư tưởng, tấmgương chủ tịch Hồ Chí Minh :

Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc của nhân dân, phải luôn nêu gương về mặt đạo dức, giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản.

Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.

Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

*Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới :

Cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.

Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.

- Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”.

- Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

                                                                                                                                                                                                                   Người viết thu hoạch

 

 

 

                                                                                   

Tác giả bài viết: Hoàng Hải Yến

Nguồn tin: Trường THCS Tân Dĩnh