PHÒNG GD&ĐT LẠNG GIANG
DANH BẠ EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ WEBSITE CÁC TRƯỜNG
STT Tên trường Email Số điện thoại  Website
1 THCS Thị trấn Vôi c2voilg.bacgiang@moet.edu.vn 3881059 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2voi/
2 THCS Yên Mỹ c2yenmylg.bacgiang@moet.edu.vn 3881633 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2yenmy/
3 THCS Tân Hưng c2tanhunglg.bacgiang@moet.edu.vn 3881470 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tanhung/
4 THCS Xương Lâm c2xuonglamlg.bacgiang@moet.edu.vn 3881510 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2xuonglam/
5 THCS Phi Mô c2phimolg.bacgiang@moet.edu.vn 3881471 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2phimo/
6 THCS Hương Lạc c2huonglaclg.bacgiang@moet.edu.vn 3881173 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2huonglac/
7 THCS Tân Thanh c2tanthanhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3881283 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tanthanh/
8 THCS Tân Dĩnh c2tandinhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3881418 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tandinh/
9 THCS Thái Đào c2thaidaolg.bacgiang@moet.edu.vn 3836150 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2thaidao/
10 THCS Đại Lâm c2dailamlg.bacgiang@moet.edu.vn 3836007 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2dailam/
11 THCS Xuân Hương c2xuanhuonglg.bacgiang@moet.edu.vn 3881545 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2xuanhuong/
12 THCS Mỹ Thái c2mythailg.bacgiang@moet.edu.vn 3881463 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2mythai/
13 THCS Dương  Đức c2duongduclg.bacgiang@moet.edu.vn 3890772 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2duongduc/
14 THCS Tiên Lục c2tienluclg.bacgiang@moet.edu.vn 3890512 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tienluc/
15 THCS Đào Mỹ c2daomylg.bacgiang@moet.edu.vn 3890510 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2daomy/
16 THCS Nghĩa Hưng c2nghiahunglg.bacgiang@moet.edu.vn 3880738 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2nghiahung/
17 THCS Nghĩa Hoà c2nghiahoalg.bacgiang@moet.edu.vn 3880739 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2nghiahoa/
18 THCS An Hà c2anhalg.bacgiang@moet.edu.vn 3880552 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2anha/
19 THCS Quang Thịnh c2quangthinhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3880751 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2quangthinh/
20 THCS Tân Thịnh c2tanthinhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3880770 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tanthinh/
21 THCS Hương Sơn c2huongsonlg.bacgiang@moet.edu.vn 3880728 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2huongson/
22 THCS Mỹ Hà c2myhalg.bacgiang@moet.edu.vn 3890752 http://pgdlanggiang.edu.vn/c2myha/
23 PTCS Việt Hương c12viethuonglg.bacgiang@moet.edu.vn 3636883 http://pgdlanggiang.edu.vn/c12viethung/
24 PTCS Thị trấn Kép c12kep.lg@bacgiang.edu.vn 3880661 http://pgdlanggiang.edu.vn/c12kep/
25 TH Thị trấn Vôi c1voilg.bacgiang@moet.edu.vn 3638150 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1voi/
26 TH Yên Mỹ c1yenmylg.bacgiang@moet.edu.vn 3881603 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1yenmy/
27 TH Tân Hưng c1tanhunglg.bacgiang@moet.edu.vn 3881443 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tanhung/
28 TH Xương Lâm c1xuonglamlg.bacgiang@moet.edu.vn 3881444 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1xuonglam/
29 TH Phi Mô c1phimolg.bacgiang@moet.edu.vn 3881060 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1phimo/
30 TH Hương Lạc c1huonglaclg.bacgiang@moet.edu.vn 3881023 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1huonglac/
31 TH Tân Thanh c1tanthanhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3881056 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tanthanh/
32 TH Tân Dĩnh c1tandinhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3881455 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tandinh/
33 TH Thái Đào c1thaidaolg.bacgiang@moet.edu.vn 3836146 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1thaidao/
34 TH Đại Lâm c1dailamlg.bacgiang@moet.edu.vn 3836129 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1dailam/
35 TH Xuân Hương 1 c1xuanhuong1lg.bacgiang@moet.edu.vn 3881544 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1xuanhuong1/
36 TH Xuân Hương 2 c1xuanhuong2lg.bacgiang@moet.edu.vn 3881543 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1xuanhuong2/
37 TH Mỹ Thái c1mythailg.bacgiang@moet.edu.vn 3881456 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1mythai/
38 TH Dương  Đức c1duongduclg.bacgiang@moet.edu.vn 3890771 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1duongduc/
39 TH Mỹ Hà c1myhalg.bacgiang@moet.edu.vn 3890552 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1myha/
40 TH Tiên Lục c1tienluclg.bacgiang@moet.edu.vn 3890526 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tienluc/
41 TH Đào Mĩ c1daomylg.bacgiang@moet.edu.vn 3890508 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1daomy/
42 TH Nghĩa Hưng c1nghiahunglg.bacgiang@moet.edu.vn 3880602 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1nghiahung/
43 TH Nghĩa Hoà c1nghiahoalg.bacgiang@moet.edu.vn 3880583 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1nghiahoa/
44 TH An Hà c1anhalg.bacgiang@moet.edu.vn 3880561 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1anha/
45 TH Quang Thịnh c1quangthinhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3880519 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1quangthinh/
46 TH Tân Thịnh c1tanthinhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3880511 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tanthinh/
47 TH Hương Sơn 1 c1huongson1lg.bacgiang@moet.edu.vn 3880599 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1huongson1/
48 TH Hương Sơn 2 c1huongson2.lg@bacgiang.edu.vn 3880674 http://pgdlanggiang.edu.vn/c1huongson2/
49 MN  Thị trấn Vôi c0voilg.bacgiang@moet.edu.vn 3638518 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0voi/
50 MN  Yên Mỹ c0yenmylg.bacgiang@moet.edu.vn 2271304 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0yenmy/
51 MN  Tân Hưng c0tanhunglg.bacgiang@moet.edu.vn 3580228 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tanhung/
52 MN  Xương Lâm c0xuonglamlg.bacgiang@moet.edu.vn 3581518 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0xuonglam/
53 MN  Phi Mô c0phimolg.bacgiang@moet.edu.vn 3680146 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0phimo/
54 MN  Hương Lạc c0huonglaclg.bacgiang@moet.edu.vn 3637887 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0huonglac/
55 MN  Tân Thanh c0tanthanh.lg@bacgiang.edu.vn 3681785 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tanthanh/
56 MN  Tân Dĩnh c0tandinhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3680883 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tandinh/
57 MN  Thái Đào c0thaidaolg.bacgiang@moet.edu.vn 3836467 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0thaidao/
58 MN  Đại Lâm c0dailamlg.bacgiang@moet.edu.vn 3686074 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0dailam/
59 MN  Xuân Hương c0xuanhuong.lg@bacgiang.edu.vn 3581277 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0xuanhuong/
60 MN  Mỹ Thái c0mythailg.bacgiang@moet.edu.vn 3681477 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0mythai/
61 MN  Dương Đức c0duongduclg.bacgiang@moet.edu.vn 3688478 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0duongduc/
62 MN  Mỹ Hà c0myhalg.bacgiang@moet.edu.vn 3890468 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0myha/
63 MN  Tiên Lục c0tienluclg.bacgiang@moet.edu.vn 3890302 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tienluc/
64 MN  Đào Mỹ c0daomylg.bacgiang@moet.edu.vn 3537850 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0daomy/
65 MN  Nghĩa Hưng c0nghiahunglg.bacgiang@moet.edu.vn 6264706 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0nghiahung/
66 MN  Nghĩa Hoà c0nghiahoalg.bacgiang@moet.edu.vn 2213645 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0nghiahoa/
67 MN  An Hà c0anhalg.bacgiang@moet.edu.vn 3538193 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0anha/
68 MN  Quang Thịnh c0quangthinhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3636590 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0quangthinh/
69 MN  Tân Thịnh c0tanthinhlg.bacgiang@moet.edu.vn 3636418 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tanthinh/
70 MN  Thị trấn Kép c0keplg.bacgiang@moet.edu.vn 3880517 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0kep/
71 MN  Hương Sơn c0huongsonlg.bacgiang@moet.edu.vn 3837591 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0huongson/
72 MN Hoa Hồng c0hoahonglg.bacgiang@moet.edu.vn 3881407 http://pgdlanggiang.edu.vn/c0hoahong/