10:59 ICT Chủ nhật, 26/05/2019

Trang nhất » Nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạng Giang

Điều 1. Vị trí, chức năng
          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
          2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
          1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND huyện
          a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND cấp tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện;
          b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện;
          c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.
          2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn huyện; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.
          3. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện gồm: trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.
          4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.
          5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
           6. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.
           7. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.
           8. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện hàng năm, gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; dự kiến phân bổ biên chế sự nghiệp giáo dục cho các cơ sở giáo dục trực thuộc gửi Phòng Nội vụ thẩm định trình UBND huyện quyết định; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện điều động, luân chuyển, biệt phái hàng năm trình Chủ tịch UBND huyện quyết định; tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
          9. Phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình để tham mưu Chủ tịch UBND huyện ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện; quản lý hồ sơ công chức thuộc biên chế của Phòng và hồ sơ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý hồ sơ viên chức của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc huyện.
          10. Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.
          11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện sau khi đã được UBND huyện phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.
          12. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp UBND huyện kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.
          13. Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
          14. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức, hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.
          15. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.
   Điều 3. Tổ chức và biên chế
          1. Về tổ chức
Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn.
          - Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
          - Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công;
          - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định dựa trên tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
          2. Biên chế: Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do UBND huyện phân bổ hằng năm, trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của huyện được UBND tỉnh giao hằng năm.
          3. Các cơ sở giáo dục: Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.
          Điều 4. Mối quan hệ công tác
          1. Đối với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; chịu sự giám sát của HĐND huyện trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
     2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, hướng đẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang.
     3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện
          a) Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, để thực hiện chức năng theo quy định, dưới sự điều hành chung của UBND huyện, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch kinh tế - xã hội của huyện. Trong trường hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.
          b) Trước khi trình văn bản, đề án trình UBND huyện quyết định, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo phải chủ động liên hệ, thảo luận với các cơ quan chuyên môn khác về những vấn đề có liên quan đến các cơ quan đó.
    4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của huyện
     Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của huyện có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình UBND huyện giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.
          5. Đối với UBND xã, thị trấn
          a) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ để UBND xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi địa phương theo quy định của Nhà nước.
          b) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra ngành theo chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo và khi UBND huyện yêu cầu.
          c) Cung cấp cho các xã, thị trấn các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của ngành tại địa phương.
          6. Đối với các trường học trực thuộc huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý, chỉ đạo trực tiếp. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt Điều lệ nhà trường và Quy chế dân chủ trong trường học.
     Điều 5. Tổ chức thực hiện
   Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.
   Việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Quyết định được thực hiện theo quy định của Pháp luật./.
 
 
TM. UBND HUYỆN
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
Vũ Văn Hùng
 
    
 
 
 

Đăng nhập

Một số hình ảnh về GD Lạng Giang

Khảo sát

Bạn là đối tượng nào trong số các đối tượng dưới đây?

Giáo viên.

Học sinh.

Phụ huynh học sinh.

Khách vãng lai.