02:49 ICT Thứ sáu, 21/06/2019

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Công văn

Số 219/PGD&ĐT

Thứ tư - 31/08/2011 07:54
Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học

         Thực hiện công văn số 892/HD-SGDĐT ngày 17/8/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang về việc hướng dẫn thực hiên công tác kiểm tra nội bộ trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạng Giang hướng dẫn các trường thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Thường xuyên theo dõi, xem xét, đánh giá toàn bộ các mặt hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường nhằm xác định kết quả giáo dục có phù hợp với mục tiêu, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục và các quy định của Ngành đề ra hay không.

          2. Tìm ra nguyên nhân của những sơ hở, sai sót và lệch lạc trong toàn bộ các mặt hoạt động giáo dục của nhà trường để kịp thời khắc phục, sửa chữa và uốn nắn để tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học một cách có kỷ cương và nền nếp.

          3. Đánh giá đúng những ưu điểm và khuyết điểm của từng bộ phận, cá nhân để kịp thời động viên, nhắc nhở, xử lý khắc phục; giúp cán bộ, giáo viên, nhận ra từng điểm mạnh, điểm yếu của mình để tăng cường hoạt động tự kiểm tra, tự bồi dưỡng một cách thiết thực và bổ ích.

          II. NHIỆM VỤ KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

          1. Kiểm tra nội bộ trường học là một chức năng đích thực của quản lý trường học, là nội dung quan trọng trong công tác quản lý giáo dục. Vì vậy, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, PTCS  có trách nhiệm sử dụng bộ máy quản lý, cán bộ giáo viên để tiến hành kiểm tra trong phạm vi nội bộ đơn vị mình.

          2. Hiệu trưởng có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, định kì theo kế hoạch chặt chẽ, thống nhất được xây dựng từ đầu năm học. Hoạt động kiểm tra nội bộ trường học phải đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, kịp thời và mang tính giáo dục. Kết quả kiểm tra phải đạt hiệu quả thiết thực góp phần tăng cường hiệu lực quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

          III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA NỘI BỘ

          Căn cứ vào tình hình đặc điểm của nhà trường, kế hoạch và kết quả kiểm tra năm trước, Hiệu trưởng quyết định lựa chọn đối tượng, nội dung, hình thức kiểm tra cho phù hợp. Nội dung kiểm tra nội bộ phải mang tính toàn diện, bao quát toàn bộ các mặt hoạt động của nhà trường, tác động đến tất cả các tổ chức đoàn thể, các tổ nhóm chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Lĩnh vực

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Hình thức kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

I. Các hoạt động quản lý giáo dục

Xây dựng, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch năm học ( kế hoạch chung và các kế hoạch theo từng chuyên đề ).

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng tự kiểm tra (thường xuyên, định kì)

Bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ; sử dụng kinh phí mua sắm tài sản công, thiết bị đồ dùng dạy học, thanh quyết toán hàng năm; sử dụng CSVC, kiểm kê hàng năm; bố trí, sắp xếp lớp học sinh.

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng tự kiểm tra (thường xuyên, định kì)

Thực hiện quy chế dân chủ, công khai; tiếp công dân và giải quyết khiếu lại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng tự kiểm tra (thường xuyên, định kì)

Chỉ đạo, phối hợp hoạt động với các tổ chức, đoàn thể ( Công đoàn, Đoàn thanh niên…), với Ban đại diện CMHS

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng tự kiểm tra (thường xuyên, định kì)

 

 

 

 

 

 

II. Các hoạt động quản lý chuyên môn, dạy-học và giáo dục

Quản lý, chỉ đạo, điều hành của các Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Kiểm tra thường xuyên

Quản lý, điều hành của các tổ, nhóm chuyên môn ( kiểm tra tất cả các tổ, nhóm theo từng cuộc, mỗi cuộc từ 1-2 tổ, nhóm ).

Tổ trưởng, nhóm trưởng

Kiểm tra theo chuyên đề

Các hoạt động sư phạm của giáo viên (kiểm tra 30% số giáo viên theo từng cuộc, mỗi cuộc từ 2-5GV)

Giáo viên

Kiểm tra toàn diện

Thực hiện các quy định về hồ sơ chuyên môn; kế hoạch dạy học; kiểm tra, chấm chữa trả bài; đổi mới PP, ứng dụng CNTT trong dạy học; sử dụng thiết bị ĐDDH, thí nghiệm thực hành; dự giờ, tự bồi dưỡng; chủ nhiệm lớp…. (kiểm tra tất cả số giáo viên còn lại, trừ 30% số giáo viên đã kiểm tra toàn diện; kiểm tra theo từng cuộc, mỗi cuộc từ 3-5GV)

Giáo viên

Kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất

Hoạt đông của một lớp học sinh: học tập; lao động; văn hóa; văn nghệ, TDTT…

Học sinh

Kiểm tra đột xuất

 

 

 

III. Các hoạt động quản lý hành chính (đảm bảo các điều kiện phục vụ dạy-học)

Quản lý, bảo quản hồ sơ sổ sách nhà trường ( sổ điểm, học bạ…); quản lý, cấp phát văn văn bằng chứng chỉ; hoạt động văn thư, lưu trữ

Nhân viên phụ trách

Kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất

Quản lý, bảo quản CSVC, thiết bị, ĐDDH, phòng thí nghiệm thực hành, phòng tin học, phòng thư viện….

Nhân viên phụ trách

Kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất

Quản lý, thu-chi tài chính; hoạt động kế toán, thủ quỹ trường học

Nhân viên kế toán, thủ quỹ

Kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất

Quản lý nội vụ, lao động, vệ sinh và công tác y tế học đường.

Nhân viên phụ trách

Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất

Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Cán bộ phụ trách

Kiểm tra theo chuyên đề

 

          IV. CÁCH THỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

          1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra

          Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học của trường mình (kèm theo là lịch kiểm tra tháng và lịch kiểm tra tuần). Kế hoạch kiểm tra phải phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của nhà trường và có tính khả thi.

          a/ Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học bao gồm đầy đủ các thành phần sau:

          - Căn cứ pháp lý: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học của Sở, Phòng GD&ĐT và chức năng của Hiệu trưởng (theo điều lệ trường học mới nhất ).

          - Đặc điểm tình hình: Thuận lợi, khó khăn (thực trạng đội ngũ, CSVC, chất lượng giảng dạy, …) của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm học nói chung và kiểm tra nội bộ nói riêng.

          - Mục tiêu, nhiệm vụ: Xác định rõ mục tiêu kiểm tra nội bộ; những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

          - Nội dung kiểm tra: Liệt kê những đầu việc cụ thể theo từng đối tượng cần kiểm tra trong năm học (có mục đích, chỉ tiêu, biện pháp).

          - Kế hoạch cụ thể: Thiết kế dưới dạng sơ đồ hóa.

          Lưu ý: Kế hoạch kiểm tra nội bộ phải được công bố công khai và treo tại văn phòng nhà trường ( mẫu kế hoạch kiểm tra được đính kèm công văn này ).

          b/ Lịch kiểm tra tháng: Thiết kế dưới dạng sơ đồ hóa, nội dung kiểm tra mỗi tháng dựa vào đầu việc của kế hoạch năm nhưng được cụ thể hóa, không chỉ ghi đầu việc mà còn ghi rõ địa chỉ, thời gian tiến hành; sao cho đối tượng được kiểm tra có ý thức chủ động kiểm tra phòng ngừa và tự kiểm tra phần việc của họ. Kế hoạch kiểm tra tháng được phân phối theo gợi ý sau:

 

Tuần

 

Thứ

Kiểm tra hoạt động dạy và học

 

Kiểm tra các hoạt động khác

 

Ghi chú

Dự giờ

Hồ sơ sổ sách

Môn

Lớp

Giáo viên

Tổ c.môn

Giáo viên

 

 

 

I

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

II

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

          c/ Lịch kiểm tra tuần: Có thể ghi chung vào lịch công tác tuần của Hội đồng với nội dung thật cụ thể ( ví dụ: Dự giờ giáo viên …., môn…., lớp…., bài dạy ….).

          2. Tổ chức lực lượng kiểm tra

          - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ. Trong đó, Hiệu trưởng là trưởng ban, các Phó hiệu trưởng là các Phó trưởng ban, các Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng hành chính, giáo viên cốt cán làm ủy viên. Số lượng thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ tùy thuộc vào quy mô của nhà trường.

          - Thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ là những cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất tốt, có uy tín, có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, đã kinh qua giảng dạy ít nhất 5 năm, được công nhận giáo viên giỏi cấp cơ sở trở lên hoặc có năng lực tương đương.

          - Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ được phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn.

          - Ban kiểm tra nội bộ được kiện toàn theo năm học.

          3. Quy trình kiểm tra

          Bước 1: Chuẩn bị kiểm tra: Hiệu trưởng ra quyết định kiểm tra bằng văn bản (có thể quyết định bằng lời), đồng thời bào cho đối tượng được kiểm tra biết trước từ 2-3 ngày (trừ kiểm tra đột xuất); niêm yết công khai lịch kiểm tra tại bảng tin hoặc văn phòng nhà trường.

          Bước 2: Tiến hành kiểm tra: Thu thập thông tin, hồ sơ sổ sách liên quan, kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách, dự giờ, ghi biên bản ….

          Bước 3: Kết thúc kiểm tra: Hoàn thiện biên bản kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra; Hiệu trưởng thông báo kết quả kiểm tra tại phiên họp hội đồng; đưa vào hồ sơ lưu trữ theo quy định.

          Lưu ý: Nếu đối tượng kiểm tra chưa nhất trí với kêt luận nhận xét, đánh giá, xếp loại liên quan đến bộ phận hay bản thân mình thì có quyền ghi ý kiến bảo lưu và kiến nghị để Thanh tra cấp trên xem xét phúc tra nhưng nhất thiết phải ký vào biên bản kiểm tra sau khi đã ghi ý kiến bảo lưu đó.

          4. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội bộ

          Hồ sơ kiểm tra nội bộ gồm có:

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học;

- Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ;

- Các loại sổ sách theo dõi công tác kiểm tra nội bộ: Sổ theo dõi thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên; sổ theo dõi kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên; sổ theo dõi thanh tra chuyên đề; sổ theo dõi kiểm tra chuyên đề; sổ tiếp công dân; sổ theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo (theo mẫu chung toàn ngành).

          - Hồ sơ thanh tra, kiểm tra chuyên môn: mỗi giáo viên 01 cuốn (theo mẫu thống nhất toàn ngành);

          Các loại biên bản kiểm tra khác (kiểm tra đối với các tổ, các nhóm; kiểm tra đối với nhân viên hành chính …): Hiệu trưởng tự thiết kế mẫu biên bản kiểm tra cho phù hợp;

          - Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan (nếu có).

          Lưu ý: Các loại hồ sơ phải có đầy đủ các nội dung (phần trống trong biểu mẫu không ghi chép thì gạch chéo), có đầy đủ chữ kí của người kiểm tra và đối tượng kiểm tra, sắp xếp theo thứ tự và được đựng trong cặp tài liệu.

            V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các trường có trách nhiệm triển khai và thực hiện những nội dung có trong Hướng dẫn này kể từ năm học 2011-2012. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ trường học về Phòng GD&ĐT (vào cuối học kì I và cuối năm học).

          2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với các nhà trường, Phòng  GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các trường phản ánh kịp thời về Phòng GD&ĐT để được giải đáp.

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập

Một số hình ảnh về GD Lạng Giang

Khảo sát

Bạn là đối tượng nào trong số các đối tượng dưới đây?

Giáo viên.

Học sinh.

Phụ huynh học sinh.

Khách vãng lai.

Tin tức cập nhật

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trong huyện
Phòng GD&ĐT tổ chức thành công Hội thi " Tài năng của cô và trẻ"
Phòng GD&ĐT tổ chức thành công Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp huyện
Ngày hội trải nghiệm và giao lưu Tiếng Anh Trường THCS TT Vôi
Danh sách giáo viên đươc xét chọn hợp đòng giáo viên mầm non năm 2018
Thông báo kết quả xét chọn và dự kiến danh sách thí sinh được chọn hợp đòng giáo viên mầm non năm 2018
Môt số hình ảnh Lễ khai giảng của ngành giáo dục huyện Lạng Giang
Kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập huyện Lạng Giang năm 2018
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Lạng Giang năm 2018
Phòng GD&ĐT tổ chức gặp mặt 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Trường tiểu Đại Lâm tổ chức vui hội trăng rằm cho các em học sinh
Thông báo danh sách giáo viên được xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017
Một số hình ảnh khai giảng năm học mới
Thông báo kết quả xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017
Ngành giáo dục Lạng Giang tổng kết năm học 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
Kế hoạch xét chọn hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập năm 2017
Một số hình ảnh tại Hội nghị tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi năm học 2016-2017
Một số hình ảnh giải bóng đá tranh cúp Vũ Thịnh Plaza
Giao lưu tiếng Anh dành cho học sinh THCS năm học 2016-2017
Phòng GD&ĐT Lạng Giang tổ chức thành công Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" cấp huyện.