Thông báo kết quả xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017

Ngày 29/8/2017 Hội đồng xét chọn hợp đồng giáo viên mầm non năm 2017 đã tiến hành họp, chọn xét hồ sơ của các thí sinh dự xét .
Kết quả cụ thể tải về tại đây: